ثبت نام | ورود

تجدید ارزیابی دارایی ها

تجدید ارزیابی دارایی ها

شرکت‌ها دارایی‌هایی همچون زمین، ساختمان، تجهیزات و تأسیسات را بر طبق الزامات حسابداری در قسمت دارایی‌های غیر جاری(بلندمدت) و به قیمت تمام‌شده خرید ثبت می‌کنند. درنتیجه اگر یک قطعه زمین را در سال ۱۳۷۰ به قیمت ۱۰۰ میلیون ریال خریداری کرده است و تا زمان حاضر کماکان مالکیت زمین از آن شرکت است، زمین در سال ۱۳۹۷ به قیمت همان ۱۰۰ میلیون ریال در دفاتر ثبت هست. درحالی‌که ارزش روز آن ۱۰۰ میلیارد می‌باشد. حال اگر شرکت مزبور به دنبال اجرای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از طریق به‌روز کردن قیمت زمین باشد بایستی یس از ارزیابی‌های کارشناسی و اخذ تمامی مجوزها در ترازنامه قیمت زمین را به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش داده و مابه‌التفاوت ۱۰۰ میلیارد ریال و ۱۰۰ میلیون ریال را به‌حساب سرمایه منظور نماید.

تجدید ارزیابی به عملیات و روندی گفته می شود که در جهت شفاف سازی کلیه دارایی های غیرنقدی و مستحلک انجام می گیرد. طبق این قانون اشخاص حقوقی موظفند که بصورت دوره ای و هر 5 سال یک بار تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی ها را طی سالهای مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کنند و همچنین موظفند که صورت های مالی آن سال را نیر منعکس کنند.

انتقاد به روش تجدید ارزیابی دارایی ها :

برخی معتقد هستند تجدیدارزیابی دارایی ها به دلیل عدم رعایت اصل بهای تمام شده تاریخی روشی مناسب جهت انعکاس دارایی ها در صورت های مالی نیست و قابلیت اتکای صورت های مالی را کاهش میدهد.

در استانداردهای حسابداری ایران به شرط رعایت 1-تناوب تجدید ارزیابی2-استفاده از ارزیاب حرفه ای3-انتخاب صحیح دارایی جهت تجدید ارزیابی منعی برای تجدید ارزیابی وجود ندارد.

کدام اقلام تجدید ارزیابی دارایی ها می شوند:

دارایی ها ثابت مشهود-دارایی های نامشهود-دارایی های زیستی مولد و سرمایه گذاری های بلندمدت تجدید ارزیابی می شوند.پس از تجدیدارزیابی استهلاک انباشته قبلی از دفاتر حذف و مبلغ تجدید ارزیابی جایگرین مبلغ دفتری دارایی تجدیدارزیابی شده خواهد شد.

تناوب تجدید ارزیابی دارایی ها :

اگر ارزش منصفانه دارایی تجدید ارزیابی شده تفاوت بااهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد ،تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد.در حال حاضر و باتوجه به استانداردهای حسابداری ایران این ضرورت (تناوب تجدید ارزیابی) بین 5 سال است .

در مورد سرمایه گذاری های بلندمدت این تناوب 1 ساله می باشد.

انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی:

وقتی یک دارایی(قلم) از یک طبقه را جهت تجدید ارزیابی انتخاب میکنیم کلیه اقلام آن طبقه باید تجدید ارزیابی شوند.به عنوان نمونه ، اگر ساختمان را قصد داریم تجدید ارزیابی کنیم میبایست تمامی ساختمان های متعلق به واحد تجاری را تجدید ارزیابی کرد.

مشخصات ارزیاب:

تجدید ارزیابی باید توسط ارزیابان مستقل و حرفه ای انجام گیرد ولی اگر واحدتجاری خود ارزیاب دارد به شرط تایید ارزیابی ایشان توسط ارزیابان مستقل ارزیابی آن ها بلامانع می باشد.

اولین تجدیدارزیابی:

در اولین نوبت تجدید ارزیابی حالت کلی پیش می آید:

الف-مبلغ تجدید ارزیابی بیشتر از مبلغ دفتری میباشد

ب-مبلغ تجدید ارزیابی کمتر از مبلغ دفتری میباشد

در حالت اول مازاد تجدید ارزیابی به وجود آمده که به عنوان یک درآمدغیرعملیاتی تحقق نیافته در حقوق مالکانه و صورت سودوزیان جامع این مازاد منعکس می شود.

در حالت دوم:کاهش مبلغ دفتری در نتیجه تجدید ارزیابی به عنوان هزینه شناسایی می شود.

آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394- (تصویب‌نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 21/1/1395 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 15/1/1395 به پیشنهاد شماره 192304/19402/200 مورخ 14/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394-

ماده 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

تبصره- منظور از دارایی، دارایی‌هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.

ماده 2- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به  عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 3- هر گاه یک قلم از دارایی‌ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی به آن تعلق دارد، الزامی است.

تبصره 1- یک طبقه از دارایی‌ها را به شرطی می‌توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‌ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود.

تبصره ۲- چنانچه در یک طبقه از دارایی های نامشهود تجدید ارزیابی شده٬ به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه٬ تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکانپذیر نباشد٬ آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.

ماده ۴- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن٬ مستقیمًا تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.

ماده ۵- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه٬ به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است٬ در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری٬ باید مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.

تبصره- در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می شود٬ مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.

ماده ۶- تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی٬ وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد.

تبصره- تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکًا یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد.

ماده ۷- هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

ماده ۸- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش٬ معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن٬ مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.

ماده ۹- چنانچه در بین دارایی های تجدید ارزیابی شده٬ دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکت ها وجود داشته باشد٬ دارایی های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفًا مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد خواهد بود.

ماده ۱۰- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی٬ پوشش زیان از محل مازاد مذکور٬ انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

ماده ۱۱- اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس نمایند:

الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی ها

ب- اطلاعات مربوط به فروش٬ معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی شده

ماده 10 بخشنامه فوق به شرح ذیل اصلاح شده است :

ابلاغ آیین نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

هیات وزیران ر جلسه ۱۸ دیماه ۱۳۹۸ خود با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال اصلاحاتی در ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اضافه نمودن ۴ تبصره به ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن اقدام نمود.

در این مصوبه که در تاریخ ۲۲ دیماه ابلاغ گردیده است آمده است:

ماده ۱۰ پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منطله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

تبصره ۱ در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ظرف یکسال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

تبصره ۲ اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به سال آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

تبصره ۳ عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده ۱۴ قانون یادشده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.

تبصره ۴ محدودیت پنج ساله مندرج در ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.

ب- این تصویب نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است.

 

اشتراک گذاری
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات پیشنهادی
یکی از پرسنل ما با ۱۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه طی تصادف با ماشین دچار از کار افتادگی کلی […]
رعنا نوبخت
درصورتیکه که شرکتی هیچگونه فعالیتی نداشته باشد  چه تکالیفی مالیاتی را باید رعایت کند؟
نینا حسامی
لطفان با توجه به اطلاعات ارائه شده ثبت های حسابداری مربوط به وارادات کالا از فرانسه را ارائه فرمایید .
محمد رضا خدایی
مفهوم بازخرید ایام مرخصی چیست؟
نینا حسامی
لطفا در خصوص نحوه دریافت کمک هزینه ازدواج از سازمان تامین اجتماعی توضیح دهید .
whatsApp user
نحوه تهیه جدول گردش موجودی کالا به چه صورت است؟
حوا جعفری
در صورتی که شخص بیمار شود حقوق و دستمزد ایام بیماری چگونه محاسبه می شود ؟
پویا
در شرکت الف نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۱.۵ است. اگر بتای سهام شرکت ۲.۳ و نرخ مالیات ۰.۵ باشد. […]
مهدی دلپذیر
پیشنهاد مقاله
طراحی و توسعه توسط ایران سایت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account