ثبت نام | ورود

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد

سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ای مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد را برای کلیه مودیان مالیاتی تمدید نمود .

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه 200/99/24 در مورخ 29 اردیبشت مهلت ارسال اظهارنامه های عملکرد را برای مدت دو ماه تمدید نمود .

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه عملکر اشخاص حقیقی از پایان خرداد تا پایان مرداد و برای اشخاص حقوقی از 31 تر ماه به 31 شهریور برجسته ترین نکته این بخشنامه می باشد .

بند یک این بخشنامه به شرح ذیل می باشد :

موعد های تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد 26، 80، 100 ، 110 و 126 که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی 99/02/01 لغایت 99/04/31 می باشد به مدت دو ماه اضافه می شود . ضمنا در رابطه با ماده 88 قانون یاد شده تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد .

اظهارنامه موضوع ماده 26 قانون مالیات مستقیم

در خصوص اظهارنامه مالیات بر ارث می باشد .

ماده 26 قانون مالیات های مستقیم به قرار ذیل می باشد :

وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود .

اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون مالیات مستقیم

این ماده در خصوص مالیات بر درآمد املاک می باشد .

ماده 80 قانون مالیات های مستقیم به قرار ذیل می باشد :

ماده ۸۰ – مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده (۷۴) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ۱ – در مواردی که معاملات موضوع ماده (۵۲) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد، مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده (۱۸۷) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد.

تبصره ۲ – در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

اظهارنامه موضوع ماده 100 قانون مالیات مستقیم

مده 100 در خصوص مالیات بر درآ»د مشاغل و اشخاص حقیقی می باشد .

مطابق ا ین ماده اشخاص حقیقی همواره تا پایان خرداد برای ارسال اظهارنامه عملکرد خود مهلت دارند که با توجه به بخشنامه صادره این مهلت تا پایان مرداد تمدید شده است .

ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به قرار ذیل می باشد :

ماده ۱۰۰ -مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خـود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سـازمان امـور مالیـاتی کشـور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را بـه نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

اظهارنامه موضوع ماده 110 قانون مالیات مستقیم

این ماده در خصوص مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی می باشد .

مطابق این ماده اشخاص حقوقی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی خود برای ارسال اظهارنامه خود فرصت دارند

حال با توجه به مفاد بخشنامه مهلت ارسال اظهارنامه برای شرکت های که سال مالی ایشان در انتهای اسفند ماه پایان می یافت تا آخر شهریور برای ارسال اظهارنامه مهلت دارند .

ماده 110 قانون مالیات های مستقیم به قرار ذیل می باشد :

ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسـناد و مـدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه بـا فهرسـت هویـت شـرکا و سـهام داران و حسـب مـورد میـزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقـوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبـور ، تسـلیم فهرسـت تغییـرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

اظهارنامه موضوع ماده 126 قانون مالیات مستقیم

ماده 126 در خصوص مالیات بر درآمد اتفاقی می باشد .

برای صاحبان درآمد های اتفاقی تا پایان اردیبهشت مهلت ارسال اظهارنامه بود که این فرصت برای دو ماه و تا پایان تیر ماه تمدید شده است .

ماده 126 قانون مالیات های مستقیم به قرار ذیل می باشد :

ماده ۱۲۶ -صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق ۱ ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.

اظهارنامه موضوع ماده 88 قانون مالیات مستقیم

ماده 88 در خصوص اظهارنامه دریافت حقوق از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه ندارند می باشد .

ماده 88 در خصوص مالیات بر درآمد اتفاقی می باشد .

ماده ۸۸ – در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

اشتراک گذاری
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات پیشنهادی
سلام اینکه وقتی در سال مالیاتی سود داری و عنوان میشه زیان انباشته باید ازش کم بشه بعد ذخیره مالیات […]
whatsApp user
اگر کارمندی حقوق پایه اش روزانه اش ۱.۳۸۰.۰۰۰ ریال باشه ، عیدی پایان سال بر اساس همین حقوق محاسبه بشه […]
اکبر حمدی نژاد
آیا بین تئوری حسابداری با معیار ابطال پذیری پیشرفته الگوی علم کوهن و برنامه های تحقیقاتی لاکاتوش شباهت های وجود […]
امیرحسین آزمون
منظور از سپرده حسن انجام کار چیست ؟
آزاده محمدی
با سلام و خسته نباشید. یک ستون در دفتر کل هست با عنوان شماره روزنامه (ستون اول در دفتر کل) […]
سارا طاهری
باسلام.در خصوص سهم اتاق بازرگانی از سه در هزار درآمد مشمول مالیات مبنای محاسبه فروش یا درآمد مشمول مالیات می […]
nikbakht
انواع روشهای نگهداری حساب موجودی کالا چیست؟
Neshat shahverdi
اگر کارگر هم در روز جمعه و هم روزی که تعطیل رسمی است کار کند و کارفرما بابت این ساعات […]
ندا نوری
پیشنهاد مقاله
طراحی و توسعه توسط ایران سایت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account