رزومه من
ثبت نام | ورود

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق سال ۱۴۰۱

برای سال 1401 نرخ مالیات بر حقوق مطابق جز ۴ تبصره ۱۲ بودجه سال 1401 به شرح ذیل می باشد .

همان طور که مشاهده می شود مبالغ به صورت سالانه اعلام شده و از آنجا که محاسبه مالیات حقوق را به صورت ماهانه انجام می دهیم می بایست ارقام جدول فوق را تقسیم بر دوازده نموده تا ارقام تبدیل به ماهانه شوند .

همان طور که از متن بخشنامه و جدول درآمد مشمول ماهانه مشخص است مبالغ کمتر از 56.۰۰۰.۰۰۰ ریال معاف از مالیات بوده و برای مبالغ بالاتر به صورت پلکانی نرخ مالیات افرایش می یابد .

برای محاسبه مالیات حقوق سال 1401 مطابق جدول پلکانی به صورت زیر عمل می شود :

نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰1

مبالغ در پله اول جدول مالیات حقوق

مبالغ مابین 56.۰۰۰.۰۰۰ تا 150.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغی که بیش از 56.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ماه می باشد مبلغ حقوق و مزایا را از 56.۰۰۰.۰۰۰ ریال کم کرده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب می نماییم .

مالیات = ۱۰% * (56.۰۰۰.۰۰۰ – مبلغ حقوق و مزایا )

به طور مثال برای حقوق 7۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بدین شکل محاسبه می گردد.

۱.4۰۰.۰۰۰= ۱۰%*(7۰.۰۰۰.۰۰۰-56.۰۰۰.۰۰۰)

مبالغ در پله دوم جدول مالیات حقوق

مبالغ مابین 150.۰۰۰.۰۰۰ تا 250.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله دوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 150.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۱۵ درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه اول را نیز محاسبه نماییم پس در نتیجه 150.۰۰۰.۰۰۰ ریال را منهای 56.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب و در انتها جمع دو مورد را محاسبه کرده که برابر است با مالیات بر حقوق

مالیات = ۱۰% * (56.۰۰۰.۰۰۰ – 150.۰۰۰.۰۰۰) + ۱۵%( 150.۰۰۰.۰۰۰ – حقوق و مزایا)

به طور مثال اگر ملغ حقوق 170.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد مبلغ مالیات بدین شکل محاسبه می گردد :

12.4۰۰.۰۰۰=%۱۰*( 56.۰۰۰.۰۰۰- 150.۰۰۰.۰۰۰ )+ ۱۵%*(150.۰۰۰.۰۰۰ – 170.۰۰۰.۰۰۰)

مبالغ در پله سوم جدول مالیات حقوق

مبالغ مابین 250.۰۰۰.۰۰۰ تا 35۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله سوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 350.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۲۰ درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از سه طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

همانطور که توضیح داده شد برای محاسبه مالیات طبقه اول 150.۰۰۰.۰۰۰ را منهای 56.۰۰۰.۰۰۰ کرده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب می نماییم و برای محاسبه مالیات طبقه دوم 250.۰۰۰.۰۰۰ را منهای 150.۰۰۰.۰۰۰ کرده و حاصل را در ۱۵ درصد ضرب می نماییم .

مبالغ در پله چهارم جدول مالیات حقوق

مبالغ بیش از ۳5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله چهارم ابتدا مبلغ حقوق را منهای ۳5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در 30 درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های سوم و دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از چهار طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای ۳5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جدول محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰1

از آنجا که مبلغ کف و سقف هر پله و نرخ آن مشخص می باشد برای سرعت بخشیدن و سهولت در محاسبه مالیات و اجتناب از محاسبه مبالغ طبقه های پایین تر از جدول ذیل استفاده می نماییم .

حقوق و مزایای مشمول مالیات در سال 1401

جز 5 تبصره 12 لایحه بودجه سال 1401در خصوص مالیات بر حقوق پرسنل به شرح ذیل می باشد :

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و  فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال می‌­باشد .

با توجه به عبارت بالا به استثنا موارد مشخص شده در ماده 91 قانون مالیات های مستقیم باقی مزایا مشمول مالیات می باشد .

موارد اساسی که مورد مناقشه و اختلاف نظر بین حسابداران می باشد معافیت مالیاتی حق بن و مسکن  و سهم درمان حق بیمه تامین اجتماعی می باشد .

حق بن و مسکن با اظهار نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ۵ دی ۱۴۰۰ معاف از مالیات محسوب میشد که با توجه به لایحه بودجه مشمول مالیات گردیده است ، ولی همچنان برخی با اشاره به ارای دیوان عدالت و معافیت مالیاتی مزایای رفاهی از قبیل مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا و کمک هزینه مسکن حق بن و مسکن را معاف  از مالیات محسوب می نمایند که اشتباه است ، زیرا منظور از مزایای رفاهی ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 می باشد که به شرح ذیل می باشد :

ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن
به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

برای مطالعه بیشتر در خصوص مالیات حق بن و مسکن مطلب ذیل را مطالعه فرمایید :

آیا حق بن و مسکن مشمول مالیات می باشد ؟

البته با اظهار نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در مورخ 29 تیر ، حق مسکن نیز در زمره مزایای معاف از مالیات قرار دارد .

برای مطالعه اظهار نظرمعاونت حقوقی و فنی مالیاتی مطلب ذیل را مطالعه فرمایید :

اظهار نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی حق مسکن

در خصوص حقوق مشمول مالیات دقت فرمایید که سهم درمان حق بیمه سهم کارمند نیز از حقوق مشمول مالیات قابل کسر می باشد .

در بیمه شدگان تامین اجتماعی سهم کارمند معادل 7 درصد می باشد که 2/7 این مبلغ سهم درمان می باشد .

در نتیجه در خصوص بیمه شدگان تامین اجتماعی 2/7 حق بیمه سهم کارمند و در خصوص بیمه شدگان کشوری ( خدمات درمانی ) کل حق بیمه پرداختی سهم کارمند از حقوق مشمول مالیات کسر می گردد .

در خصوص سهم درمان حق بیمه سازمان تامین اجتماعی نیز ابهامات و مناقشات بسیاری وجود داشته که برای مطالعه در خصوص آرا صادره دیوان عدالت و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی مطلب ذیل را مطالعه فرمایید :

معافیت مالیاتی حق بیمه سهم بیمه شده

موارد معاف از مالیات حقوق در سال 1401

 1. عیدی و پاداش به میزان یک دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات مستقیم معادل 56.000.000 ریال با توجه به ماده 91 قانون مالیات مستقیم
 2. مزایای غیر نقدی به میزان دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات مستقیم معادل 112.000.000 ریال با توجه به ماده 91 قانون مالیات مستقیم
 3. حق ماموریت با توجه به ماده 91 قانون مالیات مستقیم
 4. معافیت پنجاه درصدی مالیات در مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ماده 92 قانون مالیات مستقیم
 5. افراد آزاده و جانباز و فرزندان شهدا با توجه به ماده 56 قانون جامع حمایت از ایثارگران
 6. معافیت پنجاه درصدی مالیات برای یکی از والدین دارای فرزند معلول شدید با توجه به ماده 25 حمایت از حقوق معلولان
 7. نیروهای مسلح با توجه به ماده 91 قانون مالیات مستقیم
 8. معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم که در سال 1401 معادل 672.000.000 ریال سالانه و 56.000.000 ریال ماهانه
 9. حق بیمه های پرداختی بابت درمان موضوع ماده 137 قانون مالیات های مستقیم
 10. حق مسکن با توجه به اظهار نظر شماره 8755/232/ص مورخ 29 /04/1401 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
اشتراک گذاری این مطلب :
۴۴ دیدگاه
 1. مریم کیانی 2 سال ago

  بسیار عالی

 2. حامد اشرافی 2 سال ago

  عالی بود

 3. شهریار یعقوبی 2 سال ago

  خیلی خلاصه و مفید بود

 4. وحید باصری 2 سال ago

  ممنون از دسته بندی عالی مطالب

 5. ناشناس 2 سال ago

  ممنون توضیحاتتون عالی بود

  • مژگان 1 سال ago

   مختصر و مفید .ممنونم ازتون

 6. زینب 2 سال ago

  خیلی ممنون از توضیحات مفیدتون

 7. جوادی 2 سال ago

  عالی و درجه یک توضیح دادین

 8. سپیده 2 سال ago

  بسیار عالی بود

 9. خاطره 2 سال ago

  عالی بود

 10. شیرین 2 سال ago

  با این حساب حتی حداقل حقوق وزارت کار هم مشمول مالیات هست ؟

  • Author
   رضا مهرپویا 2 سال ago

   حداقل حقوق اداره کار شامل موارد ذیل است :
   حقوق پایه در ماه ۳۰ روزه ۴۱٫۷۹۷٫۵۰۰ ریال
   بن و مسکن ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
   مجموع ۵۵٫۷۹۷٫۵۰۰ ریال
   که در آستانه معافیت مالیاتی ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد .
   حال اگر به این مبلغ دو نفر حق اولاد اضافه کنیم مجموع حقوق مزایا برابر می شود با ۶۴٫۱۵۷٫۰۰۰ ریال
   حال اگر از این مبلغ حق مسکن که معاف از مالیات می باشد و معافیت دو هفتم حق بیمه را کسر نماییم حقوق مشمول مالیات برابر می شود با ۵۷٫۵۴۱٫۰۵۰ ریال
   بنابراین حداقل حقوق اداره کار با احتساب دو فرزند و کسر معافیت مالیاتی حق مسکن و دو هفتم حق بیمه مشمول مالیات به میزان ۱۵۴٫۱۰۵ ریال خواهد بود .

   • باران 1 سال ago

    در اینجا شما حق مسکن رو ۵۵۰ تومان حساب کردین ؟ الان ۶۵۰ است درسته ؟

    • Author
     رضا مهرپویا 1 سال ago

     بله حق مسکن ۵۵۰٫۰۰۰ حساب شده زیرا در آن زمان افزایش حق مسکن هنور اعمال نشده بود .
     در حال حاضر مبلغ ۶۵۰٫۰۰۰ تومان صحیح می باشد .

 11. ناشناس 2 سال ago

  عالی بود

  • ناشناس 2 سال ago

   عالی

 12. شیما 2 سال ago

  عالی و کاربردی

 13. ناشناس 2 سال ago

  مرخصی استفاده نشده مشمول مالیات میشه ؟

  • Author
   رضا مهرپویا 2 سال ago

   بازخرید مرخصی استفاده نشده معاف از حق بیمه و مالیات می باشد .

 14. علی 2 سال ago

  معافیت‌هامزایاحقوق‌رامتوجه‌نشدم

  • Author
   رضا مهرپویا 2 سال ago

   در خصوص مزایای معاف از مالیات بر حقوق بدین شکل می باشد که از مزایای ماهانه حق ماموریت و حق مسکن از جمله مزایای معاف از مالیات بر حقوق میباشند
   همچنین مزایای که در پایان قرارداد و یا پایان سال پرداخت می‌شود مانند سنوات و بازخرید ایام مرخصی نیز معاف از مالیات است
   عیدی و پاداش به میزان یک دوازدهم معافیت سالانه معاف از مالیات بوده و در خصوص مزایای غیر نقدی بر این منوال است که مزایای غیر نقدی نیز به میزان دو دوازدهم از مالیات معاف می باشد

 15. علی 2 سال ago

  معافیت‌هامزایاحقوق‌،بن،مسکن‌،عیدی‌وپاداش‌وغیره‌رامتوجه‌نشدم‌

  • Author
   رضا مهرپویا 2 سال ago

   در حال حاضر از مزایای ماهانه ماموریت و حق مسکن مزایای مهمی می باشند که معاف از مالیات بر حقوق می باشند
   در خصوص عیدی و پاداش نیز به این گونه میباشد که عیدی و پاداش به اندازه یک دوازدهم معافیت سالیانه حقوق معاف از مالیات می باشد
   به عبارت دیگر عیدی و پاداش به میزان یک ماه معافیت حقوق که در سال ۱۴۰۱ برابر با پنجاه و شش میلیون ریال می باشد معاف از مالیات بوده و مازاد مبلغ عیدی پاداش بر ۵۶ میلیون ریال مشمول مالیات می باشد
   توجه داشته باشید که در خصوص مزایای سالانه مانند مزایای پایان خدمت و یا سنوات و همچنین بازخرید ایام مرخصی این دو مورد نیز مزایای معاف از مالیات می باشد

 16. نگار طاهری 2 سال ago

  بسیار عالی

 17. احمد 2 سال ago

  سلام دو تا سوال.
  فرق این ضرایب با ضرایب ماده ۱۳۱ ق.م.م چیه؟ اونجا هم براساس درآمد ضریب دادن؟ میشه توضیح بدید؟
  و اینکه چرا تو ماده ۱۳۱ ق.م.م نیومده معافیت معیشتی (۶۷٫۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱) اعمال کنه.
  لینک عکسش:
  https://www.kanzspid.ir/acc/uploads/posts/2022-08/1660044996_presentation1.jpg

  • Author
   رضا مهرپویا 2 سال ago

   نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ویژه مشاغل و یا به عبارت دیگر اشخاص حقیقی می باشد و در قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات بر حقوق هر ساله مطابق ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم نرخ های جداگانه‌ای پیش بینی می گردد .
   در خصوص معافیت ها نیز معافیت مالیاتی حقوق از معافیت مالیاتی اشخاص متفاوت بوده و هر ساله برای ایشان معافیت های خاص خود در قانون بودجه پیش بینی و اعمال می گردد .

 18. صمد 1 سال ago

  انصافا عالی عالی

 19. نویده 1 سال ago

  آیا به اضافه کاری هم مالیات تعلق میگیرد؟

  • Author
   رضا مهرپویا 1 سال ago

   اضافه کار هم از جمله مزایای مشمول مالیات می باشد .

 20. یثنی 1 سال ago

  ممنون از توضیحاتتون یعنی حق بیمه هفت هفتم معاف نیست ؟ فقط ۲ هفتم معافه ؟؟ و سوال دیگه اینکه حق مسکن از چه ماهی معاف از مالیات شده از فروردین ۱۴۰۱ میشه اعمال کرد ؟

  • Author
   رضا مهرپویا 1 سال ago

   چیزی که در بخشنامه های مالیاتی درج شده به شرح ذیل هست :
   سهم درمان حق بیمه تامین اجتماعی از مزایای مشمول کالیات حقوق کسر می گردد .
   در استعلام های که از سازمان تامین اجتماعی در خصوص سهم درمان حق بیمه گرفته شده قید شده که کل حق بیمه سهم کارمند سهم درمان می باشد .
   بنابراین هفت هفتم حق بیمه معاف از مالیات می باشد ولی متاسفانه در رسیدگی های مالیاتی ممیزان سازمان امور مالیاتی این مورد را رعایت نکرده و معتقد به معافیت دو هفتم هستند .
   معافیت حق مسکن را از ابتدای سال می توانید اعمال نمایید .

   • یثنی 1 سال ago

    بسیار ممنون از توضیحات کاملتون ،
    سوال دیگه این هست که حق مسکن در نرم افزار سالری کجا باید وارد بشه ، در فیلد قسمت سایر معافیت ها میشه اعمال بشه ؟
    و سوال دومم این هست فیلد “حقوق و دستمزد مستمر نقدی مشمول مالیات ماه جاری” یعنی بعد از کسر دو هفتم و حق مسکن باید حقوق باقیمانده وارد بشه ؟

    • Author
     رضا مهرپویا 1 سال ago

     در نرم افزار سالاری از قسمت مزایای مستمر نقدی در ابتدا در ستون ناخاص حقوق و دستمزد مستمر نقدی ماه جاری مجموع حقوق و مزایای فرد را وارد نمایید و سپس بعد ز کسر مزایای معاف از مالیات مانند حق در مان سهم بیمه و حق مسکن عدد بدست آمده را در ستون حقوق و دستمزد مستمر نقدی مشمول مالیات ماه جاری وارد نمایید .

     • یثنی 1 سال ago

      ممنونم متوجه شدم کاملا ، مزایای معاف رو هم مثل (حق بیمه در فیلد ” حق بیمه پرداختی موضوع ماده ۱۳۷ ق.م.م ” وارد کنم ، و حق مسکن رو در فیلد ” سایر معافیت ها ” ) و بعد در فیلد “جمع معافیت ها و کسورات ماه جاری ” جمع این دو رو وارد کنم ؟
      و جمع معافیت ها رو از حقوق ناخالص کم کرده و عدد به دست آمده را وارد فیلد “حقوق و دستمزد مستمر نقدی مشمول مالیات ماه جاری ” کنم ؟ درست متوجه شدم ؟

     • Author
      رضا مهرپویا 1 سال ago

      بله کاملا درست متوجه شده اید .

   • یثنی 1 سال ago

    من پستی به این قابل درکی و شیوا در مورد مالیات حقوق خیلی کم دیدم اگر امکانش هست پستی در مورد آموزش نرم افزار سالری هم برای مخاطبان گذاشته بشه از شما بسیار سپاسگذار هستیم

    • Author
     رضا مهرپویا 1 سال ago

     سپاس از حسن نظر شما
     بزودی مطلب درخواستی شما در سایت قرار داده می شود .

     • یثنی 1 سال ago

      ممنونم بسیار منتظر این پست هستیم ، انشالله موفق باشین

 21. امیر 1 سال ago

  ممنون از پست بینظیرتون
  سوال من این بود که ما یک شرکت هستیم که چند ماهه لیست حقوق رد نکردیم . مالیات حقوق همکاران مشمول مالیات نمیشه براساس معافیت ها ، الان ما میتونیم از طریق نرم افزار سالاری لیست ها رو رد کنیم و در آخر نرم افزار گزینه ۲ درصد حقوق ماده ۱۹۷ (جریمه عدم تسلیم به موقع خلاصه لیست ) رو برای جریمه مبلغ رو بزنیم ( حساب کنیم ) و پرداخت کنیم ؟ یا حتما بایدد حضوری هم مراجعه کرد ؟

  • Author
   رضا مهرپویا 1 سال ago

   نیازی به مراجعه حضوری نیست .
   لیست های ماه های قبل را با تاخیر ارسال نمایید و جریمه عدم ارسال لیست ها رو هم محاسبه نکنید .
   در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی ممیز مالیاتی جرایم را محاسبه نموده و برگ مطالبه مالیات صادر می نماید .
   شما در ابتدا نسبت به بخشودگی جرایم مالیاتی اقدام کرده و پس از بخشودگی جرایم نسبت به پرداخت آن اقدام فرمایید .

 22. مرتضی 1 سال ago

  سلام. یه سوال؟ باید مالیات عیدی رو جداگانه محاسبه کرد یا با جمع کل سال و با در نظر گرفتن کعافیت سالانه؟

  • Author
   رضا مهرپویا 1 سال ago

   مالیات عیدی را می بایست جداگانه حساب کنید .
   بند ۱۰ ماده ۹۱ در این خصوص بدین شرح می باشد :
   عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون
   با توجه به این بند مالیات عیدی جدا از مالیات حقوق سالیانه محاسبه می شود

 23. سید حبیب موسوی 1 سال ago

  توضیحات کامل و اگر با مثال عددی باشد کاملتر درک کرد

 24. ریحانه 1 سال ago

  سلام وقت بخیر برا تهیه لیست مالیات برحقوق برج ۱۲ که عیدی تعلق میگیره در صورتی که افراد هر ماه کامل حقوقشون رد شده باشه یعنی ماه‌های ۳۱ و ۳۰ و ۲۹کامل با پایه حقوقی ۱۴۶۲۰۰ت مالیات حقوق در پایان سال برا هر نفر چطوری محاسبه کنیم و چقدش مشمول مالیات نمیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات پیشنهادی
سلام لطفا بفرمائید مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا چه زمانی است ممنون
علی مصطفایی
سلام هنگام گرفتن پرینت لیست بیمه همچین خطایی میزنه باید چیکار کنیم؟ Error ۲۰۱۹ : Can't run report. PageHeader/Footer height […]
محسن فلکی
اشخاص حقیقی اگر اموال غیر منقول مثل خانه یا مغازه ای که قبلا خریده و امسال قصد فروش آن را […]
سینا امیری
لطفا در خصوص ماهیت درآمد از نظر بدهکار و بستانکار بودن توضیح دهید . و ارتباط ماهیت حساب ها با […]
ندا نوری
سلام .. ایا سابقه بیمه خدمات درمانی با تا مین اجتماعی قابل تجمیع است؟ اگر بله مراحل ان به چه […]
فائزه بابادوست
خرید لباس و کفش کار برای نیروی خدماتی شرکت تو چه سرفصلی ثبت می شود ؟
احمد کمالیان
کسی میتونه اینو برام سریع حل کنه گیرم
abbas tavakoli
اگر در یک مغازه شریک داشته باشیم و بخواهیم از اجناس داخل مغازه برای مصرف شخصی منزل خودم بردارم ۱- […]
شهروز غلامی
پیشنهاد مقاله
طراحی و توسعه توسط ایران سایت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account