رزومه من
ثبت نام | ورود

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق سال ۱۴۰۱

برای سال 1401 نرخ مالیات بر حقوق مطابق جز ۴ تبصره ۱۲ بودجه سال 1401 به شرح ذیل می باشد .

همان طور که مشاهده می شود مبالغ به صورت سالانه اعلام شده و از آنجا که محاسبه مالیات حقوق را به صورت ماهانه انجام می دهیم می بایست ارقام جدول فوق را تقسیم بر دوازده نموده تا ارقام تبدیل به ماهانه شوند .

همان طور که از متن بخشنامه و جدول درآمد مشمول ماهانه مشخص است مبالغ کمتر از 56.۰۰۰.۰۰۰ ریال معاف از مالیات بوده و برای مبالغ بالاتر به صورت پلکانی نرخ مالیات افرایش می یابد .

برای محاسبه مالیات حقوق سال 1401 مطابق جدول پلکانی به صورت زیر عمل می شود :

نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰1

مبالغ در پله اول جدول مالیات حقوق

مبالغ مابین 56.۰۰۰.۰۰۰ تا 150.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغی که بیش از 56.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ماه می باشد مبلغ حقوق و مزایا را از 56.۰۰۰.۰۰۰ ریال کم کرده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب می نماییم .

مالیات = ۱۰% * (56.۰۰۰.۰۰۰ – مبلغ حقوق و مزایا )

به طور مثال برای حقوق 7۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بدین شکل محاسبه می گردد.

۱.4۰۰.۰۰۰= ۱۰%*(7۰.۰۰۰.۰۰۰-56.۰۰۰.۰۰۰)

مبالغ در پله دوم جدول مالیات حقوق

مبالغ مابین 150.۰۰۰.۰۰۰ تا 250.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله دوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 150.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۱۵ درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه اول را نیز محاسبه نماییم پس در نتیجه 150.۰۰۰.۰۰۰ ریال را منهای 56.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب و در انتها جمع دو مورد را محاسبه کرده که برابر است با مالیات بر حقوق

مالیات = ۱۰% * (56.۰۰۰.۰۰۰ – 150.۰۰۰.۰۰۰) + ۱۵%( 150.۰۰۰.۰۰۰ – حقوق و مزایا)

به طور مثال اگر ملغ حقوق 170.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد مبلغ مالیات بدین شکل محاسبه می گردد :

12.4۰۰.۰۰۰=%۱۰*( 56.۰۰۰.۰۰۰- 150.۰۰۰.۰۰۰ )+ ۱۵%*(150.۰۰۰.۰۰۰ – 170.۰۰۰.۰۰۰)

مبالغ در پله سوم جدول مالیات حقوق

مبالغ مابین 250.۰۰۰.۰۰۰ تا 35۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله سوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 350.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۲۰ درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از سه طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

همانطور که توضیح داده شد برای محاسبه مالیات طبقه اول 150.۰۰۰.۰۰۰ را منهای 56.۰۰۰.۰۰۰ کرده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب می نماییم و برای محاسبه مالیات طبقه دوم 250.۰۰۰.۰۰۰ را منهای 150.۰۰۰.۰۰۰ کرده و حاصل را در ۱۵ درصد ضرب می نماییم .

مبالغ در پله چهارم جدول مالیات حقوق

مبالغ بیش از ۳5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله چهارم ابتدا مبلغ حقوق را منهای ۳5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در 30 درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های سوم و دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از چهار طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای ۳5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جدول محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰1

از آنجا که مبلغ کف و سقف هر پله و نرخ آن مشخص می باشد برای سرعت بخشیدن و سهولت در محاسبه مالیات و اجتناب از محاسبه مبالغ طبقه های پایین تر از جدول ذیل استفاده می نماییم .

حقوق و مزایای مشمول مالیات در سال 1401

جز 5 تبصره 12 لایحه بودجه سال 1401در خصوص مالیات بر حقوق پرسنل به شرح ذیل می باشد :

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و  فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال می‌­باشد .

با توجه به عبارت بالا به استثنا موارد مشخص شده در ماده 91 قانون مالیات های مستقیم باقی مزایا مشمول مالیات می باشد .

موارد اساسی که مورد مناقشه و اختلاف نظر بین حسابداران می باشد معافیت مالی حق بن و مسکن می باشد .

حق بن و مسکن با اظهار نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ۵ دی ۱۴۰۰ معاف از مالیات محسوب میشد که با توجه به لایحه بودجه مشمول مالیات گردیده است ، ولی همچنان برخی با اشاره به ارای دیوان عدالت و معافیت مالیاتی مزایای رفاهی از قبیل مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا و کمک هزینه مسکن حق بن و مسکن را معاف  از مالیات محسوب می نمایند که اشتباه است ، زیرا منظور از مزایای رفاهی ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 می باشد که به شرح ذیل می باشد :

ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن
به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

برای مطالعه بیشتر در خصوص مالیات حق بن و مسکن مطلب ذیل را مطالعه فرمایید :

آیا حق بن و مسکن مشمول مالیات می باشد ؟

در خصوص حقوق مشمول مالیات دقت فرمایید که سهم درمان حق بیمه سهم کارمند نیز از حقوق مشمول مالیات قابل کسر می باشد .

در بیمه شدگان تامین اجتماعی سهم کارمند معادل 7 درصد می باشد که 2/7 این مبلغ سهم درمان می باشد .

در نتیجه در خصوص بیمه شدگان تامین اجتماعی 2/7 حق بیمه سهم کارمند و در خصوص بیمه شدگان کشوری ( خدمات درمانی ) کل حق بیمه پرداختی سهم کارمند از حقوق مشمول مالیات کسر می گردد .

در خصوص سهم درمان حق بیمه سازمان تامین اجتماعی نیز ابهامات و مناقشات بسیاری وجود داشته که برای مطالعه در خصوص آرا صادره دیوان عدالت و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی مطلب ذیل را مطالعه فرمایید :

معافیت مالیاتی حق بیمه سهم بیمه شده

موارد معاف از مالیات حقوق در سال 1401

 1. عیدی و پاداش به میزان یک دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات مستقیم معادل 56.000.000 ریال با توجه به ماده 91 قانون مالیات مستقیم
 2. مزایای غیر نقدی به میزان دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات مستقیم معادل 112.000.000 ریال با توجه به ماده 91 قانون مالیات مستقیم
 3. حق ماموریت با توجه به ماده 91 قانون مالیات مستقیم
 4. معافیت پنجاه درصدی مالیات در مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ماده 92 قانون مالیات مستقیم
 5. افراد آزاده و جانباز و فرزندان شهدا با توجه به ماده 56 قانون جامع حمایت از ایثارگران
 6. معافیت پنجاه درصدی مالیات برای یکی از والدین دارای فرزند معلول شدید با توجه به ماده 25 حمایت از حقوق معلولان
 7. نیروهای مسلح با توجه به ماده 91 قانون مالیات مستقیم
 8. معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم که در سال 1401 معادل 672.000.000 ریال سالانه و 56.000.000 ریال ماهانه
 9. حق بیمه های پرداختی بابت درمان موضوع ماده 137 قانون مالیات های مستقیم
اشتراک گذاری این مطلب :
۳ دیدگاه
 1. مریم کیانی 2 ماه ago

  بسیار عالی

 2. حامد اشرافی 3 هفته ago

  عالی بود

 3. شهریار یعقوبی 2 هفته ago

  خیلی خلاصه و مفید بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات پیشنهادی
وقتتون بخیر یکی از پرسنل شرکت از اول سال ۹۹ وارد مجموعه شده بیمه شون برای فروردین ماه رد شده […]
فائزه
لطفا در مورد تفاوت های بین شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود توضیح دهید ؟
whatsApp user
سلام خسته نباشید حقوق دریافتی من ماهی۵میلیون است پایه حقوقم۲۶۵۰۰۰۰است میشه بگید چه قدر مالیات بهش میخوره ممنون
رسول
سلام وقت بخیر میخواستم بدونم آخرین تاریخ استعلاجیم چه تاریخیه
صادق حاجی کاوان
با سلام میخاستم بدونم جهت رد کردن لیست بیمه , برای محاسبه ۱۲ روز حق مسکن و بن کارگری که […]
کیارش همایون
منظور از چک های معوق در تهیه صورت مغایرت بانکی چیست ؟
پویا
سرور گرامی و گرانقدر درود بیکران خواهشمند است در صورت امکان پاسخ سؤال ذیل را بفرمایید: اگر a ضریب رشد […]
حمید طهرانی
باسلام.یه کارگاه شخص حقیقی وقتی بعدازچندسال واردگروه اول مالیاتی میشه.داراییهای ثابت را جهت محاسبه استهلاک چگونه وبه چه قیمتی بایدارزش […]
سیدرضاحسینی
طراحی و توسعه توسط ایران سایت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account