ثبت نام | ورود

هزینه های قابل قبول مالیاتی

تعريف هزينه هاي قابل قبول

هزينه هاي قابل قبول، هزينه هايي است كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب ها ي مقرر باشد .

گفتني است درمواردي كه هزينه اي در قانون ماليات ها پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر بوده، ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

ضمناً هزينه هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب قانون ماليات هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه می شود ، به عنوان هزينه ها ي قابل قبول مالياتي شناخته نمي شوند.

لازم به ذكر است پذيرش هزينه هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع قانون ماليات ها كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.

شرايط هزينه هاي قابل قبول

1- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده

2- هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:

الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).

ب – مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه كار، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت

ج – هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي ازكار كاركنان.

د – حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.

ه – وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان

و –معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ما به التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي شود.

ز- پرداختي به بازنشستگان موسسه حداكثر تا سقف يك دوازدهم معافيت موضوع ماده ( 84 ) قانون ماليات هاي مستقيم

3 – كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.

4 – اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد.

5 – مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب و مخابرات و ارتباطات.

6 – وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.

7 – حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق وعوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آن ها پرداخت مي شود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي كه مؤسسه به موجب مقررات قانون مالياتها ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي كه به دولت و شهرداري ها پرداخت مي گردد.)

8 – هزينه هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده، هزينه هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه.

9 – هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي مؤسسه مشروط براينكه:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانياً – موضوع و ميزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.

10 – هزينه هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر

11 – ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اينكه:

اولاً – مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.

ثانياً – احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً – در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.

12 – زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال هاي بعد استهلاك پذير است.

13 – هزينه هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهده مستأجر است درصورتيكه اجاري باشد.

14 – هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتي كه ملكي باشد.

15 – مخارج حمل و نقل.

16 – هزينه هاي اياب و ذهاب، پذيرائي و انبارداري.

17 – حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل- دلالي- حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه حسابرسي وخدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني.

18 – سود، كارمزد و جريمه هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانك ها، صندوق تعاون، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.

19 – بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولاً ظرف يك سال از بين مي روند.

20 – مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.

21 – هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.

22 – هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.

23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.

24 – زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط براتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مؤدي.

25 – ضايعات متعارف توليد.

26 – ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.

27 – هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبل كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد.

28 – هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي – هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آن ها تا ميزان حداكثر 5 درصد معافيت مالياتي موضوع ماده ( 84 ) قانون ماليات هاي مستقيم به ازاي هر نفر.

29 – ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي

همچنين مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.

مواد قانونی مرتبط با هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح ذیل می باشد :

ماده 147 قانون مالیات های مستقیم در خصوص هزینه هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات

ماده 148 قانون مالیات های مستقیم در خصوص شرایط هزینه های قابل قبول مالیاتی

ماده 149 قانون مالیات های مستقیم در خصوص هزینه استهلاک

در خصوص هزینه جرایم پرداختی سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای به شرح ذیل دارد :

عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

شماره:20064/200

تاریخ: 11/10/1391

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزینه جرائم پرداختی مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند:

در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356/4/30 مورخ 29/10/1371) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.

در خصوص هزینه تبلیغات نیز بخشنامه ذیل را مراجعه فرمایید :

حد نصاب هزینه تبلیغات

شماره:6934/ت183هـ

تاریخ:06/06/1372

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/5/1372 بنا به پیشنهاد شماره 5619/767/5/30 مورخ 1/3/1372 وزارت امور اقتصادی ودارائی وبه استناد تبصره یک ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

هزینه تبلیغات برای فروش کالا، ارئه خدمات وتوسعه صادرات در موارد زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد

1- هزینه تبلیغات، برای تولید کالا(اعم از کشاورزی، صنعتی ومعدنی) یا خدماتی که در دوره های آتی (قبل از بهره برداری) عرضه می شوند، ظرف 5سال از تاریخ شروع به فروش به اقساط مساوی وهر سال تا سقف دو درصد(2%) فروش آن سال مستهلک خواهد شد.

2- هزینه تبلیغات برای شناساندن ومعرفی کالاهای تولید داخل (اعم از کشاورزی، صنعتی ومعدنی)و همچنین خدمات در سال اول بهره برداری تا میزان پنج درصد (5%) و برای سال دوم تا سه درصد(3%) وسنوات بعد هرسال تا دو درصد(2%) فروش خالص همان محصول قابل قبول در هزینه تولید خواهد بود

تبصره – شمول تسهیلات موضوع بندهای فوق الذکر در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه آن ویا تاییدیه موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.

3- هزینه تبلیغات کالاهای صادر شده هفت درصد (7%) قیمت کالاهای مذکور.

4- هزینه تبلیغات فیلم های سینمائی تولید داخل کشور تا میزان ده درصد(10%) فروش بلیط هر سال پس از کسر عوارض خواهد بود.

 

اشتراک گذاری
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات پیشنهادی
كدام یک از روش های محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا مزیت هزینه ای دارد ؟
پویا
سلام برای رد کردن لیست حقوق و دستمزد در سامانه tax.gov برای ماه اسفند باید پاداش و عیدی هم لحاظ […]
Behi
در صورتی که لیست بیمه ارسال نشود چه جرایمی مشمول کارفرما میشود ؟
آزاده محمدی
برای اعتراض به اوراق قطعی مالیات در کمیسیون ماده ۲۵۱ چگونه باید عمل کرد؟
Neshat shahverdi
سلام.یه سوال داشتم لطفا راهنمایی کنید. آیا اسم کارفرما توی لیست بیمه باشه وصاحب فرزندی بشه.حق اولاد بهش توی لیست […]
whatsApp user
سلام، وقت بخیر ساعت کاری بنده جوری هست که عصر کار هستم و مابین ساعت دو تا ده بعد از […]
محبوبه میرجانی
نحوه محاسبه اضافه کاری برای کارگران و کارمندان در قانون کار به چه نحو می باشد؟
شبنم شیخ
در زیر اطلاعات مربوط به چهار ورقه بهادار به همراه نرخ کوپن آنها آورده شده است. این اوراق از هرگونه […]
احسان جعفری
طراحی و توسعه توسط ایران سایت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account