کتابخانه

کتب برگزیده:

تمام کتابها:

استاندارد سی و هفت حسابداری

استاندارد سی و هفت حسابداری درخصوص ابزارهای مالی_ افشا می باشد .

استاندارد سی و شش حسابداری

استاندارد سی و شش حسابداری درخصوص ابزارهای مالی: ارائه میباشد.

استاندارد سی و پنج حسابداری

استاندارد سی و پنج حسابداری درخصوص مالیات بر درآمد می باشد.

استاندارد سی و چهار حسابداری

استاندارد سی و چهار حسابداری درخصوص رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات میباشد.

استاندارد سی و سه حسابداری

استاندارد سی و سه حسابداری درخصوص مزایای بازنشستگی کارکنان می باشد .

استاندارد سی و دو حسابداری

استاندارد سی و دو حسابداری درخصوص کاهش ارزش داراییها می باشد.

استاندارد سی ویک حسابداری

استاندارد سی و یک حسابداری درخصوص داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده میباشد.

استاندارد سی حسابداری

استاندارد سی حسابداری درخصوص سود هر سهم می باشد .

استاندارد بیست و نه حسابداری

استاندارد بیست و نه حسابداری درخصوص فعالیتهای ساخت املاک می باشد .

استاندارد بیست و هشت حسابداری

استاندارد بیست و هشت حسابداری درخصوص فعالیتهاى بیمه عمومى می باشد .

WhatsApp chat

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account