8

در نرم افزار تامین اجتماعی حقوق ماهانه + مزایای مشمول (۱/۹۰۰/۰۰۰) شامل حق بیمه هست .آیا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال هم باید درمحاسبه لحاز شود ؟

Edited question