74

سلام

شرکت ما برای پرسنل لباس فرم گرفته موارد بالا جز مزایای غیرنقدی هستند ؟

Edited question