30

با فرض اینکه اقتصاد دارای بازار اوراق بهادار فعال باشد، ابزار روزانه و سریع بانک مرکزی برای اعمال سیاست های پولی کدام است؟

۱ ) خرید و فروش اوراق قرضه دولتی

۲ ) کنترل وام های بانک های تجاری

۳ ) کنترل نرخ ذخیره قانونی

۴ ) کنترل نرخ تنزیل مجدد

Answered question