5

درصورتی که شرکت به علت انجام ندادن تکالیف مالیاتی فاقد کد اقتصادی باشد و زمان برای دریافت آن نداشته باشد با ارسال اظهارنامه به صورت پست ،اظهار نامه قابل قبول است ؟

Edited question