5

ایا انتخاب روش دائمی و ادواری در ثبت موجودی کالا در شرکت‌ها اختیاری و سلیقه ای است یا باید بر مبنا ملاک های خاصی انتخاب و استفاده شود؟

Selected answer as best