9
0 نظر

اگر هنگام ارسال لیست بیمه به شعبه یک یا دو کارمند حق بیمه شان اشتباه ارسال شود (کمتر یا بیشتر) آیا راهی برای ویرایش یا جبران خطا هست؟

Answered question