9

اگر هنگام ارسال لیست بیمه به شعبه یک یا دو کارمند حق بیمه شان اشتباه ارسال شود (کمتر یا بیشتر) آیا راهی برای ویرایش یا جبران خطا هست؟

Answered question