26

چهار اصل اخلاقی که تئوری ذی نفعان از آن پیروی میکند را نام ببرید.

Answered question