1

برای پرداخت مواردی مثل حق سنوات و ذخیره مرخصی استفاده نشده که معاف از بیمه هستند آیا وقتی که پرداخت کردیم می بایست در زمان ارسال ماهیانه لیست بیمه پرسنل این مبالغ پرداختی را در قسمت مزایای مشمول و غیر مشمول لیست دیسک وارد کنیم؟

اگر در اساسنامه شرکت آورده غیر نقدی مثل اتومبیل ثبت کرده باشیم و بعد از چند سال بخواهیم بفروشیم آیا باید مجدد سرمایه ذکر شده در اساسنامه با توجه به فروش ماشین تغییر بدیم؟

Answered question