5

آیا میشود بر مفاصا حساب صادر شده اعتراض کرد ؟ مراحل اعتراض آن به چه صورت است؟

باتشکر

Edited question