1

-اگر مدیر عامل در شرکت خودش ۳۰ سال سابقه خودش پر کرده و بازنشسته شده ، آیا اسم او در لیست بیمه در ماه بعد باید آورده شود یا اینکه ترک کار ثبت کنیم؟

– مدیر عامل همچنان در شرکت خود حضور دارد و با توجه به اینکه بازنشست شده  باید به تامین اجتماعی بابت فعالیت مجدد او خبر داد که مستمری بازنشتگی برقرار نشود؟

– آیا مدیر عامل میتواند فوق العاده ماموریت دریافت کند؟

Edited question