3

امواج اصلاحی در امواج الیوت موج های شماره چند هستند؟

موج های اصلاحی شامل چند ریز موج هستن؟

ممنون

Edited question