6

برای صدور فاکتور فروش کالا چند نوع صورتحساب وجود دارد و آیا همه اشخاص مطابق نمونه ماده ۱۶۹ صورتحساب صادر می نمایند؟

Answered question