9

کدامیک ازگزینه ها از ویژگی اوراق مشتقه اوراق مشتقه نمی باشد؟

۱.اختیار خرید۲.آتی سهام۳.سهام جایزه۴.آتی سبد سهام۵.حق تقدم

لطفا گزینه صحیح را بفرمایید.

Edited question