4

تعداد مرخصی در سال تمام شده و بیش از آن استفاده شده است را چگونه محاسبه می شود؟

Edited question