7

در شرکت الف نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۱.۵ است. اگر بتای سهام شرکت ۲.۳ و نرخ مالیات ۰.۵ باشد. بتای غیر اهرمی چقدر خواهد بود.

۱ ) ۱.۸
۲ ) ۱.۸۴
۳ ) ۱.۰۸
۴ ) ۰.۸

Answered question