6

آیا عملیات پایان سال در هر نرم افزار خودکار است و نیز می توان بدون بستن سال مالی در سال جدید سند صادر نمود؟

Answered question