41

سلام وقت شما به خیر

برای بستن حساب ارزش افزوده فروش و ارزش افزوده خرید چه فرآیندی را باید طی کنم؟

اصطلاح ثبت معکوس در سیستم حسابداری به چه معنا و به چه صورته؟برای موارد بالا باید از این ثبت استفاده شود؟

وضعیت این مورد را به منتشر شده تغییر داد