6

باسلام

چنانچه شخصی در حال حاضر بیمه بیکاری دریافت می کند و همزمان مشغول به کار در شرکتی باشد تکلیف چیست و چگونه سازمان تامین اجتماعی متوجه این امر خواهد شد؟

Selected answer as best