26

اگر بانک مرکزی بخواهد بهره را ثابت نگه دارد، بعد از افزایش مخارج دولتی باید:

۱ ) در عملیات بازار باز اوراق قرضه بفروشد
۲ ) در عملیات بازار باز اوراق قرضه بخرد
۳ ) ذخایر قانونی را افزایش دهد
۴ ) نرخ تنزیل مجدد را افزایش دهد

Edited question