4

بنده به عنوان مودی یک واحد ملک خود را اجاره داده و هر ماه مالیات اجاره آن توسط مستاجر کسر و پرداخت شده آیا این مالیات کسر شده در محاسبه مالیات عملکرد شرکت تاثیر دارد یا خیر

Answered question