1

بین شرکت های مذکور کدام یک مناسب تر برای سرمایه گذاری می باشند

1 ) با حاشیه سود عملیاتی 10 درصد و چرخه عملیاتی 110 روزه با نرخ بهره (هزینه مالی ) درصد 20
2 ) با حاشیه سود عملیاتی 15 درصد و چرخه عملیات 150 روزه با نرخ بهره (هزینه مالی ) 20درصد
3 ) با حاشیه سود عملیاتی 20 درصد و چرخه عملیات 210 روز با نرخ بهره (هزینه مالی ) 5درصد
4 ) با حاشیه سود عملیاتی 25 درصد و چرخه عملیات 300 روز با نرخ بهره (هزینه مالی )5 درصد

Answered question