8

تاخیر پلمپ دفاتر در مورد شرکتها و موسسات تازه تاسیس تا چند ماه مجاز است؟

Answered question