4

اگر یک تاریخ که در اکسل به صورت میلادی وارد شده را بخواهیم به شمسی تبدیل کنیم چطور باید انجام بدهیم ؟

Edited question