4

لطفا در خصوص تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم توضیح دهید .

Answered question