4

یک مدیر مالی چکونه می‌تواند با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نحوه عملکرد مالی یک شرکت را بررسی کند و تشخیص دهد وضعیت یک شرکت چگونه میباشد.

Answered question