6

پدر و مادر بیمه شده بایستی چه شرایط سنی داشته باشند تا بتوانند توسط فرزند بیمه شوند؟

Edited question