8

بعضی از نرم افزارها چهارسطحی و بعضی دیگر شش سطحی می باشند
اختلاف در تعداد سطوح نرم افزار چه تفاوتی را در انها ایجاد می کند ؟

Answered question