5

با سلام و تشکر … اگر هزینه ای در سال تحقق پیدا کند در همان سال شناسایی میشود ولی اگر در زمان پرداخت که سال بعد است ، مبلغی بیشتر از مبلغ شناسایی شده پرداخت شود ..مابه التفاوت آن به حساب تعدیلات سنواتی ثبت میگردد، درست است؟

اگر بله آیا قانون یا بخشنامه ای در مورد مبلغ آن وجود دارد ؟ مثلا اگر یک هزینه ۵۰۰میلیون است و در زمان پرداخت ۵۰۲ میلیون تومن ایا ۲نومن باید به تعدیلات برده شود یا به دلیل ناچیز بودن آن ، به هزینه برده میشود ؟

Edited question