22

در تعدیل سود پیش‌بینی شده بررسی کدام مورد، حائز اهمیت بیشتری است؟

۱ ) عدم حسابرسی پیش‌بینی‌ها
۲ ) قابلیت اتکای پیش‌بینی‌های فنی شرکت
۳ ) ریسک معاملات بر اساس اطلاعات نهانی
۴ ) همه موارد صحیح است.

Answered question