6

آیا میتوان برای یک معین چندین نفصیلی تعریف نمود؟

Answered question