7

آیا میتوان بدون تموم شدن سال مالی و بستن حساب ها سال مالی جدید تعریف کرد ؟

وضعیت این مورد را به منتشر شده تغییر داد