6

در صورتی که آخرین فرصت انجام تکلیف مالیاتی مصادف با تعطیلی باشد چگونه می توان تکلیف مالیاتی را انجام داد ؟

Answered question