5

.شرکت ما هم تغییرات آدرس داشته و هم تغییرات اعضای هییت مدیره آیا این تغییرات باید به اداره دارایی اعلام شود؟ عدم اعلام آن چه عواقبی ممکن هست داشته باشد؟

Answered question