41

ارزش منصفانه و ارزش بازار باهم چه فرقی دارند ؟

Edited question