3

لطفا در خصوص تفاوت اندوخته و ذخیره توضیح دهید ؟

Answered question