25

برگه مالیاتی باعنوان برگ تشخیص حقوق اشخاص حقوقی،
و برگ مالیاتی با عنوان برگ تشخیص مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

اینا چه فرقی دارن باهم؟؟

Answered question