3

تفاوت بین اشخاص حقوقی و حقیقی یا صاحبان مشاغل در قانون تجارت چیست.

Answered question