6

تفاوت ما بین سختی کار و مشاغل سخت و زیان آور چی می باشد؟؟

Answered question