4

درخصوص اجاره نامه ، اگر تمدید اجاره نامه در پشت اجاره نامه بصورت دستی انجام شود آیا از نظر مالیاتی مورد قبول هست که بر اساس آن مالیات اجاره پرداخت بشه؟

Edited question