36

سلام وقت شما به خیر،

برای تهیه گزارش فصلی چه فرآیندی را باید طی کرد؟

فایل اکسس وttms را به چه صورت باید تهیه کرد؟

Answered question