1

باسلام

درموسسات تولیدی که یکی از اقلام تولید  “ظروف مخصوص ان است ( مثل گالن)  – حالا این ظروف توسط مشتری قابل برگشت است و زمان برگشت ظروف (گالن ) مبلغ انرا از مبلغ فاکتورکسر میکنیم ویا مبلغ ظرف را به مشتری میدهیم ودر واقع انرا میخریم

لطفا بفرمایید    ثبتهای مربوطبه خرید و بازگشت گالن چه همزمان با تسویه فاکتور و چه در در آینده     با تشکر

Answered question