5

شخصی را که برای اولین بار میخواهم در لیست بیمه وارد کنم برای این کار چه مراحلی را باید انجام دهم ؟

Edited question