43

یک شرکت تعاونی که واحدهای تجاری دارن برای اعضا شون. یک واحد رو اجاره دادن.
وشخص چک های دوماهه دادن برای پرداخت اجاره.
ثبتش چی میشه؟؟

Answered question