3

نحوه ثبت حسابداری در زمان خرید مواد و مصرف مواد به چه روشی هست منظورم در کارخانه های تولیدی میباشد یعنی به چه روش در کدام مرحله انحرافات شناسایی و ثبت میشوند

Answered question