3

لطفا ثبت های حسابداری در روش دائمی را توضیح دهید .

Answered question